گواهی معتبر است

این گواهی با اطلاعات زیر معتبر است.

هنرآموز:
تاریخ:
وبینار: