۱۰۰ ترفند طلایی

ترفند ۲۸ – رازهای پنهان در زاویه یابی و عکاسی
https://goo.gl/ab2PXp

ترفند ۲۹ – مدلسازی کوهستان
https://goo.gl/Qy5z5q

ترفند ۳۰ – طریقه ایمپورت از ارینو
https://goo.gl/HeCYNW

ترفند ۳۱ – تنظیم زاویه دوربین باعکس رفرنس
https://goo.gl/cjdQJo

ترفند ۳۲ – تنظیم زاویه دوربین باعکس رفرنس
https://goo.gl/xwUwjY

ترفند طلایی ۳۳: ساختن آجر بینهایت
https://goo.gl/HTYytr

تیم توسعه و تحقیق گیلارو