سینما

00

مرداد'۹۶

نقد و برسی فیلم “نگار” پرده نقره ایی

مخاطب ایرانی سینما حتما با دیدن نگار، غافل‌گیر می‌شود. چرا که ذایقه ایرانی حتما باید فرصت تناول انواع خوراکی‌ها و …

بیشتر بخوانید
تیم توسعه و تحقیق گیلارو