انواع ساز

00

بهمن'۹۸

معرفی نام انواع سازهای موسیقی

ساز در یک جمله به وسایل و ابزاری که برای نواختن موسیقی انجام می شود گفته می شود. حال اگر …

مشاهده
تیم توسعه و تحقیق گیلارو