آشنایی اختلاط و اجرای سد خاکی با هسته بتن اسفالتی – بخش دوم

۲ – نحوه ای اجرای سد خاکی با هسته بتن آسفالتی
تاکنون تعدادی سد خاکی با هسته بتن آسفالتی ساخته شده اند . وجود شرایط آب و هوایی نامساعد در تعداد زیادی از فصول سال و عدم وجود منابع قرضه رسی در نزدیکی ساختگاه باعث می شود. که سیستم آب بندسدهای خاکی از نوع هسته رسی تغییر یافته و گزینه های هسته آسفالتی و روکش بتنی مطرح شود.وجود مشکالت زیاد در اجرای روکش بتنی و آسیب پذیری باالی آن در زمان زلزله و حمالت جنگی،گزینه سد خاکی با هسته آسفالتی با توجه به تکنولوژی اجرای ساده آن بهترین گزینه است. دراین مقاله سعی شده است، تکنولوژی اجرای این گونه هسته ها تشریح گردد.
بچینگ پلنت هسته آسفالتی
جهت اجرای هسته یک بچینگ پلنت با ظرفیت ۵۰_۶۰ تن در ساعت کافی است. بچینگ پلنت شامل حداقل چهار سیلوی ذخیره مواد سنگدانه داغ به همراه ترازو برای هر سیلو. تهیه اسفالت بصورت روزانه و پیوسته و کنترل دقیق برروی درجه حرارت. استفاده از یک فیلتر هوا جهت جداسازی پودرسنگ ناشی از شکستن سنگدانه ها. حدود ۱۲ %فیلر)ریزدانه(ریزتر از ۰۷۵/۰ میلیمتر جهت تامین طرح اختالط.
بچینگ پلنت هسته آسفالتی
استفاده از سیمان پرتلند یا الیم استون خرد شده برای تامین یک طرح اختالط دارای مشخصات کارگاهی خوب به عنوان فیلر.لذا دو سیلوی مواد ریزدانه)فیلر( نیاز است.یکی مربوط به فیلرهای ناشی از شکستن سنگدانهها و دیگری مربوط به مواد و فیلرهای افزودنی که وابسته به درصد اسیدی سنگدانه های
خرد شده است.
استقرار بچینگ پالنت در نزدیکی سد به منظور حمل آسان بتن به سمت سد

آشنایی اختلاط و اجرای سد خاکی با هسته بتن اسفالتی بخش اول

تجهیزات پخش کننده آسفالت هسته
دارای قابلیت ریختن و پخش بتن اسفالتی و فیلتر در الیه های ۲۰ سانتی.
دارای فرمان هیدرولیکی و قابلیت اجرای عرض هسته و سنگریز فیلتر بر اساس مشخصات طراحی.
کنترل مقدار سنگریز فیلتر توسط لیزرگردان به منظوراطمینان از مسطح بودن الیه جهتاجرای الیه بعدی.
درصد قیر آسفالت مورد استفاده در هسته سدهای خاکی ضمن ارضاء کارایی وتراکم باال بایدنفوذپذیری،مقاومت،خواص ویسکواالستیک-پالستیک وخود ترمیمی آسفالت را تامین نماید.
در درصد قیرهای پائین ضمن افزایش نفوذ پذیری،سختی و مقاومت باعث کاهش کارایی وخاصیت ویسکواالستیک-پالستیک میشود.
هسته های آسفالتی خصوصا در ناحیه باالیی سد تحت تاثیر کرنش های بزرگی ناشی از ارتعاشات زلزله قرار دارند لذا بهتر است از درصد قیر بیشتری نسبت به درصد قیر بهینه استفاده کنیم.
افزایش درصد قیر به میزان قابل توجهی سبب کاهش سختی مصالح و افزایش انعطاف پذیری آن میگردد تنظیم خط اکس برای هر الیه مشخص.
وجود یک دوربین فیلمبرداری به همراه یک مانیتور برای هدایت ماشین بر روی خط اکس.
وجود یک گرماده گازی،بخاری مادون قرمز و یک جاروبرقی سنگین)به منظور جمع اوری غبار و رطوبت
گرم و خشک کردن سطح برای اجرای الیه بعدی توسط بخاری.
آشنایی اختلاط و اجرای سد خاکی با هسته بتن اسفالتی بخش اول

آشنایی اختلاط و اجرای سد خاکی با هسته بتن اسفالتی بخش اول

عمل تراکم بتن آسفالتی و فیلترها توسط سه غلطک ویبره.عرض غلطکه میانی اغلب باید بزرگتر از عرض هسته اسفالتی باشد.

آشنایی اختلاط و اجرای سد خاکی با هسته بتن اسفالتی بخش اول

در صورتی که طرح اختالط از نوع نرم باشد،غلطک نباید خیلی سنگین باشد،ولی در هر حال انرژی تراکمی باید به اندازه ای باشد که فضای خالی بین مصالح،حداقل های طراحی را ارضا نماید.
آشنایی اختلاط و اجرای سد خاکی با هسته بتن اسفالتی بخش اول
تجهیزات پخش کننده آسفالت هسته
تراکم فیلتر توسط غلطکهای ویبره ۵/۱ الی ۲ تنی بصورت موازی.
توالی و میزان تراکم بسته به شرایط طرح اختالط بتن اسفالتی و مصالح فیلتر مورد استفاده.
حمل و بارگیری اسفالت توسط یک باکت مخصوص با قابلیت کنترل دمای مد نظر و نصب شده بر روی بیل مکانیکی.
ساخت بچینگ اسفالت در نزدیکی سد بمنظور حمل توسط بیل مکانیکی مذکور.
اهمیت تهیه سریع و مطمین بتن اسفالتی و مصالح فیلتر.
تهیه مصالح فیلتر توسط دستگاه های حفاری و حمل با تراک های سنگین.
ریختن و تراکم
کپ بتنی(پی آب بند)زیر هسته،با توجه به ایجاد یک بستر مناسب و سطح صاف باید به منظور به حداقل رساندن پخش و ریختن بتن اسفالتی اجرا شود.
آشنایی اختلاط و اجرای سد خاکی با هسته بتن اسفالتی بخش اول
ریختن و تراکم
استفاده از پمپ جهت رفع مشکل جمع شدگی آب در پایین ترین نقطه فونداسیون.
خشک و تمیز بودن سطح بتن اولیه جهت چسبیدن خوب الیه های ماستیک اسفالت به بتن.
اهمیت افقی بودن سطح بتن کپ.
سطح بتن زبر اما یکنواخت باشد
زدودن ضایعات ناشی از انجام عملیات تزریق از سطح بتن.
سندبالست کردن سطح بتن یا شستن آن با اسید هیدروکلریک به منظور چسبندگی بهتر.
اضافه کردن اسید استیرین به ماستیک جهت چسبندگی بهتر.
تمیز و گرم کردن سطح ماستیک آسفالت قبل از ریختن بتن اسفالتی بر روی آن
پی در پی و سریع انجام دادن عملیات پخش و توزیع دستی بتن اسفالتی و فیلتر،همسطح
سازی،برچیدن قالب و تراکم بمنظور رعایت کامل مشخصات فنی شامل درجه حرارت و حداکثر تخلخل.

آشنایی اختلاط و اجرای سد خاکی با هسته بتن اسفالتی بخش اول

داشتن یک کف افقی تثبیت شده با حداقل ۳۰ متر طول جهت انجام عملیات ماشینی.
انجام یکسری عملیات دستی در تکیه گاه ها .
انجام عملیات بصورت پیوسته و منطبق با حجم بچینگ و بصورت نرمال ۱ تا ۳ متر در دقیقه.
ایجاد تمهیداتی برای اجرای درز اجرایی در صورت توقف بیش از ۱۰ الی۱۵ دقیقه ای عملیاتاجرای فیلتر با ارتفاعی بیش از هسته و همزمان با اجرای آن خاکریزی شود.
تفاوت طرح اختالط اسفالت و فیلتر در هر پروژه.
منحنی شدن سطح بتن اسفالتی پس از تراکم تاحد کمی و ایجاد ریزترک هایی در سطح آن.
از بین رفتن ریز ترک ها با ریختن الیه ی بعدی.کنترل متناوب مقطع عرضی دیواره هسته بمنظور جلوگیری از تغییرشکل های جانبی ناشی از تراکم ناصاف.
در فصول سرما و بخبندان و زمانهایی که بخاطر شرایط جوی کار با تاخیر و تعطیلی مواجه می شود،توصیه می شود که رقوم هسته باالتر ازرقوم مصالح دو طرف آن باشد تا سطح بتن آسفالتی دچار کثیفی و خاک گرفتگی یا جمع شدگی آب نمی شود
احداث پل های سبک فوالدی بمنظور جلوگیری از تردد مستقیم ماشین آالت بر روی هسته آسفالتی
آشنایی اختلاط و اجرای سد خاکی با هسته بتن اسفالتی بخش اول
کنترل و تضمین کیفیت
مشخصات و پارامترهای سخت گیرانه ای جهت ساخت بتن آسفالتی آب بند از نقطه نظر دانه بندی وجود دارد.کنترل و تضمین کیفیت خاصی برای پذیرفتن این مشخصات باید انجام گیرد.از جمله این کنترلها می توان به موارد زیراشاره نمود.
استفاده از بچینگ پلنت هایی که توسط کامپیتر بصورت دقیق کنترل شود.
دقیقتر بودن کنترل کامپیوتری بچینگ پلنت بر روی وزن قیر و سنگدانه، نسبت به کنترل توسط تست های ازمایشگاهی.
کامپیوتر در صورت خارج بودن بخشی از مصالح از محدوده ی مجاز به اپراتور دستگاه هشدار می دهد.
کنترل روزانه مشخصات مکانیکی سنگدانه ها شامل توزیع دانه بندی.
اهمیت باالی کنترل کیفیت ساخت قبل از حمل و ریختن بتن اسفالتی به دلیل هزینه ی بالا و وقت گیر بودن تخریب بتن اسفالتی نا مرغوب.گرفتن نمونه کر از هسته تنها زمانی که سطح اسفالت کامال خنک است.
عدم استفاده از نمونه گیری کر بصورت روزانه به دلیل زمانبر بودن چند روزه ی آسفالت برای خنک شدن کامل.
روشهای جدیدنمونه گیری شامل اندازه گیری دانسیته)فضای خالی(توسط ابزار غیر مخرب و روشهای ایزوتوپ که نیاز به مطالعه و توسعه ی بیشتر می باشد.

پایان بخش دوم 

برای مشاهده بخش اول به اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده بخش سوم و پایانی به اینجا کلیک کنید.
گردآورنده : محمد معلمی

مرداد ۳۱, ۱۳۹۶

۰ پاسخ به "آشنایی اختلاط و اجرای سد خاکی با هسته بتن اسفالتی - بخش دوم"

    ارسال یک پیام

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    تیم توسعه و تحقیق گیلارو