ویدیو

00

مرداد'۹۷

مصاحبه با محمد مجددی استارتاپ آزمایش آنلاین

مصاحبه با محمد مجددی استارتاپ آزمایش آنلاین در نمایشگاه الکامپ بزرگترین رویداد تجاری در عرصه تولید و عرضه محصولات و …

مشاهده

00

مرداد'۹۷

مصاحبه با محمد قنبری استارتاپ نکسو

مصاحبه با محمد قنبری استارتاپ نکسو در نمایشگاه الکامپ بزرگترین رویداد تجاری در عرصه تولید و عرضه محصولات و خدمات …

مشاهده

00

مرداد'۹۷

مصاحبه با عطیه سالم خانه نوآوری

مصاحبه با عطیه سالم خانه نو آوری در نمایشگاه الکامپ بزرگترین رویداد تجاری در عرصه تولید و عرضه محصولات و …

مشاهده

00

مرداد'۹۷

مصاحبه با عباس عینعلی استارتاپ یوز دیزاین

مصاحبه با عباس عینعلی استارتاپ یوز دیزاین در نمایشگاه الکامپ بزرگترین رویداد تجاری در عرصه تولید و عرضه محصولات و …

مشاهده

00

مرداد'۹۷

مصاحبه با حامد وفایی استارتاپ تیکا

مصاحبه با حامد وفایی استارتاپ تیکا در نمایشگاه الکامپ بزرگترین رویداد تجاری در عرصه تولید و عرضه محصولات و خدمات …

مشاهده

00

مرداد'۹۷

مصاحبه با شهریار شهابی Aio Connect آیو کانکت

مصاحبه با شهریار شهابی Aio Connect آیو کانکت در نمایشگاه الکامپ بزرگترین رویداد تجاری در عرصه تولید و عرضه محصولات …

مشاهده

00

مرداد'۹۷

مصاحبه با محمد حسن محمدی استراتاپ پیگام

مصاحبه با محمد حسن محمدی از استارتاپ پیگام در نمایشگاه الکامپ بزرگترین رویداد تجاری در عرصه تولید و عرضه محصولات …

مشاهده

00

مرداد'۹۷

مصاحبه با مهرداد صادق زاده استارتاپ چهارچرخ

مصاحبه با مهرداد صادق زاده استارتاپ چهارچرخ در نمایشگاه الکامپ بزرگترین رویداد تجاری در عرصه تولید و عرضه محصولات و …

مشاهده

00

مرداد'۹۷

مصاحبه با سعید تیموری استارتاپ آی بینو

مصاحبه با سعید تیموری استارتاپ آی بینو نمایشگاه الکامپ بزرگترین رویداد تجاری در عرصه تولید و عرضه محصولات و خدمات …

مشاهده
تیم توسعه و تحقیق گیلارو